Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że marynarz pracujący na jednostkach pływających ma prawo do pełnego odliczenia ulgi abolicyjnej, niezależnie od rodzaju statku, o ile dochody te są osiągane poza terytorium lądowym państw. Ta interpretacja na temat ulgi abolicyjnej jest ważna dla marynarzy i pilotów w podobnej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że indywidualne interpretacje KIS mogą ulegać zmianie wraz ze zmianą przepisów podatkowych i indywidualną sytuacją podatnika.

Wśród naszych klientów znajduje się wielu marynarzy, którzy korzystają z dogodnych dla nich rozwiązań podatkowych. Pisaliśmy o nich m. in. tutaj: „Marynarze bez PIT„.

Interpretacja indywidualna z dnia 18 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.731.2023.2.KF

Warunki stosowania ulgi abolicyjnej bez ograniczenia kwotowego.

Dochody uzyskiwane przez marynarza a ulga abolicyjna

Marynarz, polski rezydent podatkowy pracujący na statkach pływających na wodach Wielkiej Brytanii, złożył wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania interpretacji podatkowej. Wnioskodawca podkreślił, że statki, na których pracuje, nie są wykorzystywane w transporcie międzynarodowym, a poza dochodami uzyskiwanymi za granicą, nie osiąga innych przychodów w Polsce.

Jego głównym zapytaniem było, czy może skorzystać z nielimitowanej ulgi abolicyjnej oraz czy rodzaj statku, na którym wykonuje pracę, ma wpływ na sposób opodatkowania jego dochodów z pracy wykonywanej poza Polską. Podkreślał, że jako rezydent podatkowy w Polsce, jego całość dochodów, w tym te uzyskane za granicą, powinna być objęta polskim obowiązkiem podatkowym, w tym możliwością korzystania z ulgi abolicyjnej.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała wyjaśnienie dotyczące zastosowania ulgi abolicyjnej dla marynarzy osiągających dochody za granicą. Zgodnie z interpretacją, marynarze, których praca odbywa się poza terytorium lądowym państw, mają prawo do korzystania z nielimitowanej ulgi abolicyjnej. Takie stanowisko wynika z art. 27g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który pozwala na wyłączenie limitu kwotowego dla dochodów uzyskanych w ten sposób. KIS potwierdziło, że w przypadku wnioskodawcy spełnione są wymagane warunki, umożliwiając pełne skorzystanie z ulgi abolicyjnej, niezależnie od typu statku, na którym wykonywana jest praca.

Dodatkowo, organ podatkowy zaznaczył, że prawo do pełnego odliczenia ulgi abolicyjnej przysługuje również innym podatnikom, takim jak stewardesy czy piloci, którzy osiągają dochody poza terytorium lądowym państw.

Uproszczony przegląd interpretacji

Oto uproszczony przegląd interpretacji indywidualnej dotyczącej warunków stosowania ulgi abolicyjnej bez ograniczenia kwotowego, wydanej 18 grudnia 2023 roku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygnatura 0112-KDIL2-1.4011.731.2023.2.KF):

Podstawowe Informacje:

  • Podmiotem wniosku jest osoba fizyczna, rezydent podatkowy w Polsce, pracująca jako marynarz na jednostkach pływających eksploatowanych na wodach Wielkiej Brytanii.
  • Dochody uzyskiwane są z pracy wykonywanej poza terytorium lądowym państw, co ma znaczenie dla zastosowania ulgi abolicyjnej.

Kluczowe Punkty Interpretacji:

  1. Nieograniczony Obowiązek Podatkowy: Podatnik będący rezydentem Polski podlega obowiązkowi podatkowemu od globalnych dochodów, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  2. Metoda Odliczenia Proporcjonalnego: Dochody uzyskiwane za granicą mogą być rozliczane metodą odliczenia proporcjonalnego, gdzie od podatku obliczonego w Polsce odlicza się podatek zapłacony za granicą.
  3. Ulga Abolicyjna: Ulga abolicyjna umożliwia odliczenie od podatku dochodowego różnicy między podatkiem obliczonym zgodnie z zasadami podwójnego opodatkowania a podatkiem obliczonym od dochodów zagranicznych. Zastosowanie ulgi ma jednak limit, który nie dotyczy dochodów uzyskanych za granicą z pracy wykonywanej poza terytorium lądowym państw.

Co to jest „terytorium lądowe państw”

Cytując interpretację:

„Określenie „terytorium lądowe państw” nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią Objaśnień podatkowych z 10 sierpnia 2021 r. dotyczących zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) przewiduje, że Polska wykonuje swoje zwierzchnictwo nad terytorium lądowym oraz wnętrzem ziemi znajdującym się pod nim, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym oraz dnem i wnętrzem ziemi znajdującymi się pod nimi, a także w przestrzeni powietrznej znajdującej się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym.

Zgodnie z przytoczonym przepisem, poza terytorium lądowym państw znajdują się:

-wyliczone w tym przepisie kategorie zaliczane do terytorium państw inne niż terytorium lądowe, a więc: wnętrze ziemi pod terytorium lądowym państw, morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne oraz dno i wnętrze ziemi znajdujące się pod nimi, a także przestrzeń powietrzna znajdująca się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym, a także

-obszary niestanowiące terytorium państw, w tym obszary podlegające ograniczonej jurysdykcji państw.

W związku z powyższym, do rozliczenia dochodów z uwzględnieniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości (bez stosowania wprowadzonego limitu) uprawnieni są podatnicy osiągający zagraniczne dochody poza terytorium lądowym państw, w ramach niektórych zawodów takich jak np. marynarze, stewardesy lub piloci.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że skoro podlega Pan nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, w związku z uzyskiwaniem dochodów z pracy najemnej na pokładzie jednostek pływających, w sytuacji gdy do dochodów tych ma zastosowanie – zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania – metoda proporcjonalnego zaliczenia i dochody te nie zostały uzyskane w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – może Pan dokonać odliczenia ww. ulgi abolicyjnej. Do dochodów tych nie ma zastosowania limit, o którym mowa w zdaniu drugim przepisu art. 27g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ – jak Pan wskazuje – osiągał Pan i będzie osiągał dochody z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw. Jak wynika z analizowanego przepisu, możliwość skorzystania z omawianej ulgi w pełnym zakresie, tj. bez ograniczenia kwotowego nie jest uzależniona od rodzaju statku, na którym świadczona jest praca.

W związku z powyższym, może Pan w przedstawionej sytuacji – przy spełnieniu wskazanych powyżej warunków wynikających z przepisu – skorzystać z ulgi w pełnym wymiarze.”

Wnioski dla Podatnika:

  • Podatnik ma prawo do pełnego odliczenia ulgi abolicyjnej bez ograniczenia kwotowego, ponieważ jego dochody są osiągane z pracy wykonywanej poza terytorium lądowym państw.
  • Rodzaj statku, na którym świadczona jest praca, nie ma wpływu na możliwość zastosowania ulgi abolicyjnej.

Podsumowując, interpretacja ta zapewnia jasność w zakresie stosowania ulgi abolicyjnej dla marynarza pracującego na jednostkach pływających poza terytorium lądowym państw, umożliwiając korzystanie z pełnego odliczenia bez limitu kwotowego.

Jako Biuro Rachunkowe Precyzja oferujemy usługi rozliczania podatków marynarzy, pilotów i stewardes a zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.