Aktualizacja: 16.10.2023

W świecie biznesu początki zawsze bywają trudne. Trzeba zdobyć odpowiednią wiedzę, zrozumieć zawiłości prawa, a przede wszystkim – znać sposoby na obniżenie początkowych kosztów. Jednym z takich sposobów, dostępnym dla początkujących przedsiębiorców w Polsce, jest tzw. Ulga na Start. To rozwiązanie pozwala na znaczące zmniejszenie kosztów związanych z ZUS, czyli Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ulga na Start to temat, który wydaje się prosty, lecz kryje w sobie wiele niuansów. Ma ona wiele zalet, ale i niesie pewne wyzwania, które warto zrozumieć, by w pełni skorzystać z jej potencjału. Często spotykamy się z pytaniami na ten temat od naszych klientów, dlatego postanowiliśmy przygotować ten wpis. 

W 2023 roku, Ulga na Start oferuje zwolnienie z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy działalności gospodarczej. Jest to forma wsparcia dla początkujących przedsiębiorców lub dla tych, którzy mieli dłuższą przerwę (co najmniej 60 miesięcy) w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ulga na Start jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Ważnym warunkiem jest, że prowadzona działalność gospodarcza nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym byliśmy zatrudnieni na umowę o pracę, w ramach której były wykonywane takie same czynności, jak w prowadzonej działalności.

Ulga na Start nie zwalnia jednak z opłacania wszystkich składek do ZUS. Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki, aby z niej skorzystać, będzie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składka chorobowa dla przedsiębiorcy jest dobrowolna. Wybór Ulgi na Start nie zwalnia jednak przedsiębiorcy od opłacania składki zdrowotnej.

Jednym z ważniejszych aspektów do rozważenia przy wyborze Ulgi na Start jest to, że przedsiębiorca nie ma uprawnień do wypłaty świadczeń z ZUS, a także za ten okres nie są gromadzone środki na przyszłą emeryturę. Dzięki obowiązkowej składce zdrowotnej przedsiębiorca może jednak zgłosić do tego ubezpieczenia również członków najbliższej rodziny.

Rozdział 1: Co to jest Ulga na Start?

Ulga na Start, to program wprowadzony przez polski rząd, który ma na celu wsparcie początkujących przedsiębiorców. W praktyce oznacza to możliwość niepłacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy, to zwolnienie z ZUS dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z biznesem.

Właściwie skonstruowany, program Ulga na Start daje przedsiębiorcom szansę na oszczędzenie istotnej sumy pieniędzy w początkowej fazie prowadzenia firmy. Jest to czas, który zazwyczaj charakteryzuje się większymi wydatkami i niższymi przychodami, dlatego każda forma wsparcia finansowego jest niezwykle cenna.

Należy jednak pamiętać, że Ulga na Start ma także pewne ograniczenia, które omówimy później w tym wpisie. Ważne jest, aby zrozumieć, że to narzędzie nie zwalnia przedsiębiorcy z innych obowiązków, takich jak płacenie podatków czy składek zdrowotnych. To kluczowe informacje, które każdy, kto myśli o rozpoczęciu własnej firmy, powinien znać i zrozumieć.

Rozdział 2: Kto może skorzystać z ulgi na start?

Ulga na Start jest dedykowana przede wszystkim dla tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w świecie biznesu. Oznacza to, że skierowana jest do osób, które rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Kluczowym warunkiem jest to, że przez okres dwóch lat przed zarejestrowaniem nowej działalności, osoba ta nie prowadziła żadnej innej firmy. Innymi słowy, musi to być zupełnie nowy start w biznesie.

Szczegółowe warunki skorzystania z ulgi na start to przede wszystkim fakt, że przedsiębiorca nie może prowadzić żadnej innej działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej. Ponadto, ulga na start nie jest dostępna dla tzw. przedsiębiorców kontynuujących, czyli osób, które przejmują działalność gospodarczą od innego podmiotu.

Kolejnym ważnym warunkiem jest to, że ulga ta dostępna jest tylko przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Po tym okresie przedsiębiorca musi już normalnie płacić składki ZUS.

Podsumowując, Ulga na Start jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem i nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich dwóch lat. To doskonała okazja, aby skupić się na rozwoju firmy, nie martwiąc się na początku o pełne składki do ZUS. Jednak warto pamiętać o wszystkich warunkach, które należy spełnić, aby skorzystać z tej ulgi.

Rozdział 3: Jakie korzyści niesie Ulga na Start?

Ulga na Start daje nowym przedsiębiorcom unikalną szansę na znaczne oszczędności w pierwszych miesiącach prowadzenia firmy. Konkretnie, pozwala na całkowite zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez okres sześciu miesięcy. Mówimy tu o składce emerytalnej, rentowej, chorobowej oraz wypadkowej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca może zaoszczędzić około 1200 zł miesięcznie, co daje łącznie około 7200 zł przez pół roku. 

Oszczędności te mogą znacznie wpłynąć na początkowy rozwój firmy. Dla wielu nowych firm, zwłaszcza tych o niskim kapitale początkowym, każda oszczędność ma duże znaczenie. Ulgę na Start można więc traktować jako dodatkowy, nieplanowany zastrzyk gotówki, który można przeznaczyć na rozwój firmy, np. na marketing, zakup sprzętu, szkolenia czy zasoby ludzkie.

Rozdział 4: Czy Ulga na Start przysługuje zasiłek chorobowy?

Ulga na Start, choć jest niewątpliwie atrakcyjna, ma pewne ograniczenia, które muszą być brane pod uwagę. Jednym z nich jest fakt, że przedsiębiorcy korzystający z tej ulgi nie mają prawo do zasiłku chorobowego. To wynika z tego, że Ulga na Start zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenie chorobowe, które jest podstawą do otrzymania zasiłku w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby.

Dla niektórych osób to może być istotne ograniczenie. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i jesteś jedynym pracownikiem firmy, brak zasiłku chorobowego może stworzyć trudną sytuację w przypadku długotrwałej choroby.

Jednak istnieje rozwiązanie, które pozwala na pewne zabezpieczenie w takiej sytuacji. Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start może dobrowolnie opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe. W praktyce oznacza to, że można skorzystać z Ulgi na Start, ale jednocześnie zabezpieczyć się na wypadek choroby, opłacając tylko jedną, konkretną składkę. To rozwiązanie daje możliwość czerpania korzyści z ulgi, ale jednocześnie zapewnia pewien poziom ochrony.

Podsumowując, Ulga na Start nie przysługuje zasiłek chorobowy, ale istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od tego ryzyka. Jak zawsze, decyzja ta powinna zależeć od indywidualnej sytuacji i potrzeb przedsiębiorcy.

Rozdział 5: Czy Ulga na Start jest obowiązkowa?

Ulga na Start jest opcjonalna, a nie obowiązkowa. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo zdecydować, czy chce z niej skorzystać. Nie jest to więc automatyczne zwolnienie, a rodzaj wsparcia, które można wybrać.

Wybór Ulgi na Start ma wiele zalet, głównie związanych z możliwością oszczędzania na składkach ZUS w pierwszych sześciu miesiącach działalności. Jest to szczególnie cenna opcja dla tych przedsiębiorców, którzy na początku prowadzenia działalności gospodarczej zmagają się z większymi wydatkami i potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego.

Jednak, jak już wcześniej wspomnieliśmy, korzystanie z ulgi wiąże się z pewnymi ograniczeniami, takimi jak brak prawa do zasiłku chorobowego, chyba że przedsiębiorca dobrowolnie zdecyduje się na opłacenie składki na ubezpieczenie chorobowe. Dlatego decyzja o skorzystaniu z ulgi powinna być dobrze przemyślana i dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji przedsiębiorcy.

Rozdział 6: Czy Ulga na Start zwalnia ze składki zdrowotnej?

Korzystanie z Ulgi na Start nie zwalnia przedsiębiorcy ze składki zdrowotnej. Jest to bardzo ważne do zrozumienia, ponieważ niektórzy mogą błędnie założyć, że skoro ulga zwalnia z pewnych składek ZUS, to dotyczy to także składki zdrowotnej. Nic bardziej mylnego. Składka zdrowotna jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy korzystają z ulgi, czy nie.

Składka zdrowotna obliczana jest na podstawie dochodu lub przychodu, w zależności od wybranej formy opodatkowania. Przy Ulgi na Start, pomimo że jesteś zwolniony z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna wciąż jest obliczana i należy ją opłacać regularnie. Co więcej, nawet przy uldze na start, składka zdrowotna uzależniona od dochodu/przychodu może być wyższa niż standardowa stawka, która wynosi 314,10 zł. 

Jest to istotne do zaplanowania budżetu firmy, ponieważ składka zdrowotna to stały koszt, który musi być pokryty każdego miesiąca, niezależnie od wyników finansowych firmy. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi tego obowiązku i brali go pod uwagę przy planowaniu swoich finansów.

Przykład nr 1.

Dobrym przykładem, ilustrującym zależność składki zdrowotnej od dochodów i formy opodatkowania, może być sytuacja przedsiębiorcy, który wybrał opodatkowanie na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Przyjmijmy, że przedsiębiorca ten w danym miesiącu osiągnął przychód w wysokości 10 000 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% od podstawy wymiaru, czyli w tym przypadku od przychodu. Obliczając składkę zdrowotną, mamy: 10 000 zł * 9% = 900 zł. 

Jak widać, składka zdrowotna może być znacznie wyższa od standardowej stawki 314,10 zł, jeżeli dochód firmy jest wysoki. To pokazuje, jak ważne jest dokładne zrozumienie zasad obliczania składki zdrowotnej i uwzględnienie tego kosztu w planowaniu finansów firmy.

Przykład nr. 2.

Spróbujmy teraz przykładu przedsiębiorcy, który wybrał opodatkowanie na zasadach skali podatkowej. W takim przypadku składka zdrowotna obliczana jest od dochodu, a nie od przychodu. Dochód to przychód pomniejszony o koszty uzyskania.

Załóżmy, że przedsiębiorca ten w danym miesiącu osiągnął przychód w wysokości 20 000 zł, a jego koszty uzyskania wyniosły 5 000 zł. Dochód wynosi zatem 20 000 zł – 5 000 zł = 15 000 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% od podstawy wymiaru, czyli w tym przypadku od dochodu. Obliczając składkę zdrowotną, mamy: 15 000 zł * 9% = 1 350 zł.

Tak jak w poprzednim przypadku, składka zdrowotna może być znacznie wyższa od standardowej stawki 314,10 zł, jeżeli dochód firmy jest wysoki. To pokazuje, jak ważne jest dokładne zrozumienie zasad obliczania składki zdrowotnej i uwzględnienie tego kosztu w planowaniu finansów firmy.

Rozdział 7: Co może przeszkodzić w skorzystaniu z Ulgi na Start?

Chociaż Ulga na Start jest doskonałym wsparciem dla nowych przedsiębiorców, istnieje kilka kwestii, które mogą stanowić przeszkodę w skorzystaniu z tej ulgi. Przede wszystkim, jak wcześniej wspomniano, aby skorzystać z ulgi, nie można prowadzić działalności gospodarczej przez dwa lata przed jej rozpoczęciem. Oznacza to, że jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą w ostatnich dwóch latach, nie będziesz mógł skorzystać z ulgi.

Kolejną przeszkodą może być rodzaj działalności. Istnieją pewne typy działalności, które są wyłączone z możliwości skorzystania z Ulgi na Start, np. działalność polegająca na kontynuowaniu biznesu innego podmiotu, nazywana działalnością kontynuującą.

Nawet jeśli spełniasz te kryteria, musisz pamiętać, że Ulga na Start obowiązuje tylko przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności. Po tym okresie, nawet jeśli Twój biznes nadal jest na wczesnym etapie rozwoju, będziesz musiał zacząć płacić pełne składki ZUS.

Jeśli natrafisz na te przeszkody, najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z doradcą podatkowym lub księgowym. Mogą oni pomóc Ci zrozumieć Twoje możliwości i zaproponować alternatywne rozwiązania, takie jak inne formy ulg podatkowych czy dotacji, które mogą być dostępne dla Twojego biznesu. Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna, dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć swoje indywidualne okoliczności i dostosować strategię podatkową do swoich potrzeb.

Zakończenie

Podsumowując, Ulga na Start to znakomita okazja dla nowych przedsiębiorców, umożliwiająca oszczędność na składkach ZUS w pierwszych sześciu miesiącach działalności. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że „zwolnienie z ZUS” nie oznacza zwolnienia z podatków czy składek zdrowotnych. Składka zdrowotna jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców i musi być opłacana każdego miesiąca, niezależnie od wyników finansowych firmy.

Jeśli potrzebujecie pomocy w zrozumieniu Ulgi na Start lub jakichkolwiek innych aspektów prowadzenia firmy, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Biura Rachunkowego Precyzja. Nasz doświadczony zespół specjalistów chętnie pomoże Wam w każdym aspekcie finansów firmy, od rozwiązania najprostszych problemów po radzenie sobie z najbardziej skomplikowanymi kwestiami podatkowymi.