Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w Polsce wydał istotne orzeczenia dotyczące kwestii nieodpłatnego zakwaterowania pracowników oddelegowanych za granicę. Nieodpłatne zakwaterowanie oferowane pracownikom oddelegowanym nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Kontekst

Problem dotyczy spółki budowlanej, która systematycznie wysyłała swoich pracowników na zadania poza główną siedzibę firmy, zapewniając im bezpłatne zakwaterowanie. Firma była przekonana, że takie zakwaterowanie nie powinno być traktowane jako przychód pracownika podlegający opodatkowaniu.

Początkowe rozstrzygnięcia i interpretacje

W pierwszych decyzjach z 2016 roku, Krajowa Informacja Skarbowa uznała rację spółki, jednak w 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa zmieniła interpretację. Uznano wówczas, że darmowe zakwaterowanie służy pracownikowi, a zatem stanowi nieodpłatne świadczenie, które podlega opodatkowaniu. W ten sposób w założeniu nieodpłatne zakwaterowanie oddelegowanego pracownika stawało się jego kosztem.

Potrzebujesz pomocy w rozliczaniu pracowników wysyłanych za granicę? A może sam pracujesz za granicą i potrzebujesz pomocy przy rozliczaniu się z podatków w Polsce?

skontaktuj się z nami!

Argumentacja firmy

W odpowiedzi na te decyzje spółka odwołała się do przepisów unijnych, w tym dyrektyw 96/71/WE oraz 2014/67/UE, dotyczących delegowania pracowników, twierdząc, że polskie przepisy podatkowe muszą być zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Najnowsze wyroki NSA z 2024 roku

W styczniu 2024 roku NSA uchylił wcześniejsze wyroki i interpretacje, stwierdzając, że nieodpłatne zakwaterowanie i transport dla oddelegowanych pracowników nie może być uznane za przychód podlegający opodatkowaniu PIT. W uzasadnieniu wskazano, że pracownicy nie osiągają osobistej korzyści z zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania, a świadczenie to jest w interesie pracodawcy.

Znaczenie orzeczeń

Wyroki te są istotne, ponieważ wyznaczają nowe wytyczne w kwestii traktowania nieodpłatnego zakwaterowania pracowników oddelegowanych. NSA podkreślił, że różnica w traktowaniu pracowników oddelegowanych w kraju i za granicą byłaby niesprawiedliwa.

Podstawa prawna i kontekst unijny

NSA w swoich rozstrzygnięciach odwołał się do przepisów unijnych, zaznaczając, że należy je stosować z pierwszeństwem ustawy o PIT. Podkreślono, że dyrektywy unijne jasno wyłączają z wynagrodzenia wydatki pracodawcy na zakwaterowanie oddelegowanych pracowników.

Podsumowanie

Decyzje NSA z 2024 roku dostarczają jasnych wytycznych dla firm delegujących pracowników, wskazując, że nieodpłatne zakwaterowanie oferowane pracownikom oddelegowanym nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Jest to istotne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ponieważ zapewnia większą przejrzystość w rozliczeniach podatkowych związanych z delegowaniem.

Konsekwencje dla pracodawców

Te orzeczenia znacznie ułatwiają pracodawcom zadanie, zwalniając ich z obowiązku naliczania zaliczek na PIT z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania oddelegowanych pracowników. Dla firm działających zarówno w Polsce, jak i za granicą, te wyroki są znaczącym uproszczeniem administracji podatkowej i zmniejszeniem potencjalnych kosztów operacyjnych.

Perspektywa pracownika

Dla pracowników oddelegowanych te wyroki oznaczają, że nie będą obciążeni dodatkowym podatkiem z tytułu bezpłatnego zakwaterowania. W praktyce, przekłada się to na większą jasność ich wynagrodzeń i eliminację potencjalnych nieoczekiwanych obciążeń podatkowych.

Wnioski końcowe

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2024 roku stanowią przełom w interpretacji przepisów podatkowych dotyczących świadczeń dla pracowników oddelegowanych. Potwierdzają one zgodność polskiego prawa podatkowego z normami unijnymi i zapewniają większą pewność prawną zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Podstawa Prawna

  • Wyroki NSA z 9 stycznia 2024 r., sygn. akt II FSK 434/21 i II FSK 1332/21