Projekt nowelizacji przewiduje wydłużenie legalnego pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce aż do 30 czerwca br., co oznacza wydłużenie o cztery miesiące w stosunku do wcześniej obowiązujących regulacji.

To co ważne, to projekt wprowadza również wydłużenie ważności posiadanych przez obywateli Ukrainy dokumentów, takich jak wizy krajowe, zezwolenia na pobyt czasowy, czy zgody na pobyt tolerowany. Co więcej, projekt zakłada możliwość wykonywania zawodu przez uchodźców mających kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, czy położnej uzyskane poza UE, przedłużając ten okres o 28 miesięcy.

Nie dotyczy to obywateli Ukrainy, którym udzielono ochrony czasowej w Polsce na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. którym nadano numer PESEL UKR.

W ostatnich miesiącach temat uchodźców z Ukrainy był nieustannie obecny w polskiej przestrzeni publicznej. Polska, stając się jednym z głównych krajów przyjmujących osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, pokazała nie tylko swoją solidarność, ale również otwartość i gotowość do niesienia pomocy. Rząd Polski, dążąc do zapewnienia obywatelom Ukrainy możliwości legalnego pobytu, pracy oraz dostępu do świadczeń socjalnych, podjął decyzję o kolejnym wydłużeniu obowiązywania specustawy ukraińskiej.

Czym jest specustawa ukraińska?

Specustawa ukraińska, czyli ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, została stworzona, by umożliwić Ukraińcom legalny pobyt w Polsce. Ustawa pozwala na podejmowanie pracy w trybie uproszczonym oraz korzystanie z szeregu świadczeń socjalnych, w tym na dzieci. Decyzja o jej wydłużeniu ma związek z decyzją Rady Europejskiej, która postanowiła przedłużyć tymczasową ochronę dla wojennych uciekinierów z 4 marca br. do 4 marca 2025 r. 

Co to oznacza dla obywateli Ukrainy w Polsce?

Dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na podstawie specustawy, wydłużenie okresu legalnego pobytu oznacza możliwość dłuższego korzystania z przysługujących im praw. To nie tylko szansa na stabilizację życiową i zawodową, ale również dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, możliwość podjęcia pracy w trybie uproszczonym oraz otrzymania wsparcia finansowego na dzieci. Świadczenia te, w tym świadczenie wychowawcze 800+, świadczenie 300+ na wyprawkę szkolną, czy rodzinny kapitał opiekuńczy, pozostają dostępne dla Ukraińców do końca czerwca br.

To wydłużenie będzie skutkowało koniecznością zmiany decyzji w sprawie świadczeń wydanych obywatelom Ukrainy przez gminy oraz informacji w odniesieniu do tych świadczeń, które są przyznawane przez ZUS.

Jakie są implikacje dla Polski?

Wydłużenie okresu legalnego pobytu uchodźców z Ukrainy to nie tylko kwestia humanitarna, ale również ekonomiczna i społeczna. Przyjmując na swoim terytorium obywateli Ukrainy, Polska zyskuje nową siłę roboczą, co może być odpowiedzią na problem niedoboru pracowników w niektórych sektorach gospodarki. Ponadto, integracja uchodźców z lokalnymi społecznościami sprzyja budowaniu wielokulturowości oraz wzajemnemu zrozumieniu i szacunkowi między narodami.

Podsumowanie

Decyzja o wydłużeniu legalnego pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce jest istotnym krokiem w kierunku zapewnienia im bezpieczeństwa i stabilności. Umożliwia nie tylko dostęp do rynku pracy i systemu opieki zdrowotnej, ale także integrację społeczną. Biuro Rachunkowe Precyzja, obserwując te zmiany, podkreśla znaczenie solidarności i wsparcia w tych trudnych czasach, jednocześnie zwracając uwagę na potrzebę dalszego monitorowania i dostosowywania przepisów do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej.